Villkor och bestämmelser

INLEDANDE BESTÄMMELSER
Dessa allmänna villkor (nedan kallade "allmänna villkor") för företaget GreenplantationCom s.r.o., med säte på Hradisko 467, Luhačovice 76326, Tjeckien, identifikationsnummer: 17944759, registrerat i handelsregistret vid den regionala domstolen i Brno, aktnummer 132099, avsnitt C, bilaga 132099 (nedan kallad "säljaren") regleras i enlighet med bestämmelserna i § 1751 punkt 1 i lag nr 89/2012 Coll, Civil Code, med ändringar (nedan kallad "Civil Code"), parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med eller på grundval av ett köpeavtal (nedan kallat "Köpeavtalet") som ingåtts mellan säljaren och en annan fysisk person (nedan kallad "Köparen") via säljarens onlinebutik. Onlinebutiken drivs av Säljaren på webbplatsen www.greenplantaion.com (nedan kallad "Webbplatsen"), genom gränssnittet på Webbplatsen (nedan kallat "Webbgränssnittet för butiken").
Villkoren gäller inte om den person som avser att köpa varor från Säljaren är en juridisk person eller en person som agerar inom ramen för sin verksamhet eller sitt yrke när han beställer varor.
Bestämmelser som avviker från villkoren kan avtalas i köpeavtalet. Avvikande bestämmelser i köpeavtalet har företräde framför bestämmelserna i villkoren.
Bestämmelserna i villkoren utgör en integrerad del av köpeavtalet. Köpekontraktet och de kommersiella villkoren är upprättade på tjeckiska. Köpekontraktet kan ingås på tjeckiska, slovakiska, polska, ungerska, engelska, tyska, italienska, franska, nederländska och spanska.
Säljaren har rätt att ändra eller komplettera ordalydelsen i Villkoren. Denna bestämmelse påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som uppstår under giltigheten av den tidigare versionen av Villkoren.


ANVÄNDARKONTO
Efter att Köparen har registrerat sig på Webbplatsen får Köparen tillgång till sitt användargränssnitt. Från sitt användargränssnitt kan Köparen beställa varor (nedan kallat "användarkonto"). Om Butikens webbgränssnitt tillåter det, kan Köparen också beställa varor utan registrering direkt från Butikens webbgränssnitt.
Vid registrering på webbplatsen och vid beställning av varor är Köparen skyldig att tillhandahålla all information korrekt och sanningsenligt. Köparen är skyldig att uppdatera den information som tillhandahålls i användarkontot när den ändras. Den information som Köparen lämnar i användarkontot och vid beställning av varor anses vara korrekt av Säljaren.
Åtkomst till användarkontot säkras med ett användarnamn och lösenord. Köparen är skyldig att upprätthålla sekretess avseende den information som krävs för att få tillgång till hans/hennes användarkonto.
Köparen har inte rätt att tillåta tredje part att använda användarkontot.
Säljaren kan säga upp användarkontot, särskilt om Köparen inte har använt sitt användarkonto på mer än 2 år eller om Köparen bryter mot sina skyldigheter enligt köpeavtalet (inklusive villkoren).
Köparen är medveten om att Användarkontot kanske inte är tillgängligt kontinuerligt, särskilt med avseende på nödvändigt underhåll av Säljarens hård- och mjukvaruutrustning eller nödvändigt underhåll av tredje parts hård- och mjukvaruutrustning.


INGÅENDE AV KÖPEAVTALET
All presentation av varorna i butikens webbgränssnitt är informativ och Säljaren är inte skyldig att ingå ett köpeavtal avseende dessa varor. Avsnitt 1732(2) i civillagen skall inte tillämpas.
Butikens webbgränssnitt ska innehålla information om varorna, inklusive priserna på de enskilda varorna och kostnaden för att returnera varorna om de inte kan returneras med normala postmedel på grund av sin natur. Priserna på varorna är inklusive mervärdesskatt och alla relaterade avgifter. Priserna på varorna gäller så länge de visas på butikens webbgränssnitt. Denna bestämmelse begränsar inte säljarens möjlighet att ingå ett köpeavtal på individuellt överenskomna villkor.

Butikens webbgränssnitt innehåller också information om kostnader i samband med förpackning och leverans av varor. Informationen om kostnaderna för förpackning och leverans av varor som anges i butikens webbgränssnitt gäller endast i fall där varorna levereras inom Tjeckien.
För att beställa varor ska köparen fylla i beställningsformuläret i butikens webbgränssnitt. Beställningsformuläret innehåller i synnerhet information om:

de beställda varorna (de beställda varorna "läggs in" av köparen i den elektroniska kundvagnen i butikens webbgränssnitt),
metoden för betalning av inköpspriset för varorna, detaljer om den önskade leveransmetoden för de beställda varorna, och
information om de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna (nedan kollektivt kallad "order").
Innan beställningen skickas till säljaren får köparen kontrollera och ändra de uppgifter som köparen har angett i beställningen, inklusive med avseende på köparens förmåga att upptäcka och korrigera fel som uppstår från de uppgifter som anges i beställningen. Köparen skickar beställningen till säljaren genom att klicka på knappen "Beställ". De uppgifter som anges i beställningen anses vara korrekta av säljaren. Säljaren ska bekräfta mottagandet av beställningen till köparen omedelbart efter mottagandet via e-post till köparens e-postadress som anges i användarkontot eller i beställningen (nedan kallad "Köparens e-postadress").
Beroende på beställningens art (mängd varor, köpeskillingens storlek, beräknade fraktkostnader) har Säljaren alltid rätt att be Köparen om ytterligare orderbekräftelse (till exempel skriftligen eller per telefon).
Avtalsförhållandet mellan Säljaren och Köparen upprättas genom leverans av orderaccept (accept), som skickas av Säljaren till Köparen via e-post till Köparens e-postadress.
Köparen samtycker till användning av fjärrkommunikationsmedel för att ingå köpekontraktet. De kostnader som köparen ådrar sig för att använda medel för distanskommunikation i samband med ingåendet av köpeavtalet (kostnader för internetanslutning, telefonsamtal) ska bäras av köparen, utan någon skillnad från grundpriset.


VARORNAS PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
Köparen kan betala priset på varorna och alla kostnader som är förknippade med leveransen av varorna enligt Köpekontraktet till Säljaren på följande sätt:
kontant i Säljarens lokaler på Masarykova 149, Luhačovice 76326, Tjeckien;
kontant vid leverans på den plats som anges av Köparen i beställningen;
genom banköverföring till Säljarens konto 2702443622 / 2010, hos Fio banka a.s. (nedan kallat "Säljarens konto");
kontant via Comgates betalningssystem;
kontantlöst med kreditkort;
via en kredit som tillhandahålls av en tredje part.
Tillsammans med köpeskillingen är köparen också skyldig att betala säljaren de kostnader som är förknippade med förpackning och leverans av varorna till det avtalade beloppet. Om inte annat uttryckligen anges ska köpeskillingen också inkludera de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna.
Säljaren kräver ingen deposition eller någon annan liknande betalning från köparen. Detta påverkar inte bestämmelserna i artikel 4.6 i Villkoren avseende skyldigheten att betala köpeskillingen för varorna i förskott.
Vid kontant betalning eller vid betalning vid leverans ska köpeskillingen betalas vid mottagandet av varorna. Vid icke-kontant betalning ska köpeskillingen betalas inom 7 dagar efter ingåendet av köpekontraktet.
Vid icke-kontant betalning är köparen skyldig att betala inköpspriset för varorna tillsammans med den variabla symbolen för betalningen. Vid icke-kontant betalning är köparens skyldighet att betala köpeskillingen uppfylld när det relevanta beloppet krediteras säljarens konto.
Säljaren har rätt att, i synnerhet om köparen underlåter att bekräfta beställningen senare (artikel 3.6), kräva betalning av hela köpeskillingen innan varorna skickas till köparen. Avsnitt 2119 (1) i civillagen skall inte tillämpas.
Eventuella rabatter på priset för varorna som säljaren beviljar köparen kan inte kombineras.
Om det är brukligt i affärsförhållandet eller om det föreskrivs i allmänt bindande rättsliga bestämmelser, ska säljaren utfärda ett skattedokument - en faktura - till köparen för betalningar som gjorts enligt köpeavtalet. Säljaren GreenplantationCom s.r.o. är en betalare av mervärdesskatt. Skattedokumentet - fakturan ska utfärdas av säljaren till köparen efter betalning av priset för varorna och skickas i elektronisk form till köparens elektroniska adress.
Enligt lagen om försäljningsregister är säljaren skyldig att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är han skyldig att registrera den mottagna försäljningen hos skatteadministratören online; i händelse av tekniskt fel, senast inom 48 timmar.


ÅNGERRÄTT FRÅN KÖPEAVTALET
Köparen erkänner att, enligt bestämmelserna i avsnitt 1837 i civillagen, ett försäljningsavtal för leverans av varor som har modifierats enligt köparens önskemål eller för köparens person, ett försäljningsavtal för leverans av förgängliga varor, såväl som varor som är förgängliga, kan inte dras tillbaka från bland annat, från ett avtal om leverans av varor som oåterkalleligen har blandats med andra varor efter leveransen, från ett avtal om leverans av varor i förseglade förpackningar som konsumenten har tagit ut ur förpackningen och som av hygieniska skäl inte kan returneras, och från ett avtal om leverans av en ljud- eller bildupptagning eller ett datorprogram om originalförpackningen har skadats.
Om det inte är ett fall som avses i artikel 5.1 i villkoren eller ett annat fall där köpeavtalet inte kan återkallas, har köparen rätt att återkalla köpeavtalet inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av varorna, i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 1829 (1) i civillagen, om föremålet för köpeavtalet är flera typer av varor eller leverans av flera delar, löper denna period från dagen för mottagandet av den sista leveransen av varor. Ångerrätten från köpeavtalet måste skickas till säljaren inom den period som anges i föregående mening. För att ångra köpekontraktet kan köparen använda det formulär som tillhandahålls av säljaren, vilket är en bilaga till de allmänna villkoren. Köparen kan bl.a. skicka meddelandet om frånträdande av köpekontraktet till Säljarens företagsadress eller till Säljarens e-postadress store@greenplantation.com .
Om Köparen frånträder Köpekontraktet i enlighet med punkt 5.2 i Villkoren, annulleras Köpekontraktet från första början. Varorna måste returneras av Köparen till Säljaren inom fjorton (14) dagar från leveransen av ångerrätten från Köpekontraktet till Säljaren. Om Köparen frånträder Köpeavtalet ska Köparen stå för kostnaderna för att returnera varan till Säljaren, även om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan returneras med normal postgång.
I händelse av att Köpeavtalet frånträds i enlighet med artikel 5.2 i Villkoren ska Säljaren återbetala de medel som mottagits från Köparen inom fjorton (14) dagar efter Köparens frånträdande av Köpeavtalet på samma sätt som Säljaren mottog dem från Köparen. Säljaren ska också ha rätt att returnera den prestation som Köparen tillhandahållit redan när Köparen returnerar varorna eller på annat sätt, förutsatt att Köparen samtycker och inga ytterligare kostnader uppstår för Köparen. Om köparen frånträder köpekontraktet är säljaren inte skyldig att återbetala mottagna medel till köparen innan köparen returnerar varorna till honom eller bevisar att han har skickat varorna till säljaren.
Säljaren har rätt att ensidigt kvitta kravet på betalning för skada på varan mot köparens krav på återbetalning av köpeskillingen.
I de fall köparen har rätt att frånträda köpeavtalet i enlighet med bestämmelserna i § 1829 punkt 1 i civillagen, har säljaren också rätt att frånträda köpeavtalet när som helst tills köparen tar leverans av varorna. I detta fall ska säljaren återbetala köpeskillingen till köparen utan onödigt dröjsmål, utan dröjsmål, kontant till det konto som anges av köparen.
Om en gåva ges till köparen tillsammans med varorna, ingås gåvoavtalet mellan säljaren och köparen med villkoret att om köparen frånträder köpekontraktet, ska gåvoavtalet med avseende på gåvan upphöra att gälla och köparen ska vara skyldig att returnera gåvan tillsammans med varorna till säljaren.


TRANSPORT OCH LEVERANS AV VARORNA
Om en transportmetod avtalas på köparens specifika begäran, ska köparen bära risken och eventuella extra kostnader som är förknippade med en sådan transportmetod.
Om säljaren enligt försäljningsavtalet är skyldig att leverera varorna till den plats som anges av köparen i beställningen, är köparen skyldig att ta emot varorna vid leverans.
Om det av skäl som beror på köparen är nödvändigt att leverera varorna flera gånger eller på ett annat sätt än vad som anges i beställningen, är köparen skyldig att betala de kostnader som är förknippade med den upprepade leveransen av varorna eller de kostnader som är förknippade med en annan leveransmetod.
Om det av skäl som beror på köparen är nödvändigt att leverera varorna upprepade gånger eller på ett annat sätt än vad som anges i beställningen, är köparen skyldig att betala de kostnader som är förknippade med upprepad leverans av varorna eller de kostnader som är förknippade med en annan leveransmetod.
Vid mottagandet av varorna från transportören ska köparen kontrollera integriteten hos varornas förpackning och i händelse av eventuella defekter omedelbart meddela transportören. I händelse av brott på förpackningen som tyder på obehörigt intrång i försändelsen får köparen inte ta emot försändelsen från transportören. Detta påverkar inte köparens rättigheter enligt ansvar för fel i varorna och andra rättigheter för köparen enligt allmänt bindande lagbestämmelser.
Ytterligare rättigheter och skyldigheter för parterna vid transport av varorna kan regleras av säljarens särskilda leveransvillkor, om de utfärdats av säljaren.


RÄTTIGHETER TILL FÖLJD AV BRISTFÄLLIGT UTFÖRANDE
Avtalsparternas rättigheter och skyldigheter med avseende på rätten till felaktig prestanda regleras av relevanta allmänt bindande rättsliga bestämmelser (i synnerhet bestämmelserna i avsnitt 1914 till 1925, avsnitt 2099 till 2117 och avsnitt 2161 till 2174 i civillagen och lag nr 634/1992 Coll. om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse).
Säljaren är ansvarig gentemot köparen för att varorna är fria från defekter vid mottagandet. I synnerhet är säljaren ansvarig gentemot köparen att vid den tidpunkt då köparen tog över varorna:
Varorna har de egenskaper som parterna har avtalat om och, i avsaknad av avtal, de egenskaper som säljaren eller tillverkaren har beskrivit eller som köparen har förväntat sig med hänsyn till varornas art och på grundval av den reklam som dessa har gjort,
Varorna är lämpliga för det ändamål för vilket säljaren anger att de skall användas eller för vilket varor av detta slag vanligtvis används,
Varorna motsvarar i kvalitet eller utförande det överenskomna provet eller exemplaret om kvaliteten eller utförandet bestämdes med hänvisning till det överenskomna provet eller exemplaret,
varorna har lämplig kvantitet, mått eller vikt, och
varan uppfyller kraven i lagstiftningen.
Om felet visar sig inom sex månader från mottagandet, skall varan anses ha varit felaktig vid mottagandet.
Säljaren har skyldigheter på grund av fel i varan åtminstone i den utsträckning som tillverkarens skyldigheter på grund av fel i varan kvarstår. Köparen skall i övrigt vara berättigad att göra gällande rätt på grund av fel som förekommer i konsumtionsvaran inom tjugofyra månader från mottagandet. Om den tidsperiod under vilken varan får användas anges på den sålda varan, på dess förpackning, i de anvisningar som medföljer varan eller i reklam enligt annan lagstiftning, skall bestämmelserna om kvalitetsgaranti tillämpas. Genom att garantera kvaliteten åtar sig säljaren att varorna kommer att vara lämpliga för sitt vanliga ändamål eller behålla sina vanliga egenskaper under en viss tidsperiod. Om köparen med rätta har anklagat säljaren för ett fel i varan, skall tidsfristen för utövande av rättigheter enligt den felaktiga prestationen och garantitiden inte löpa under den tid som köparen inte kan använda den felaktiga varan.
De bestämmelser som avses i artikel 7.4 i Villkoren gäller inte för varor som sålts till ett lägre pris för det fel för vilket det lägre priset avtalades, för slitage på varorna orsakat av deras normala användning, för begagnade varor för ett fel som motsvarar den användnings- eller slitagegrad som varorna hade när de togs över av köparen, eller om det följer av varans natur. Köparen har inte rätt att åberopa fel i varan om köparen innan han övertog varan visste att varan var felaktig eller om köparen orsakade felet.
Rätt från ansvar för produktfel gäller för säljaren. Om det emellertid i den till säljaren utfärdade bekräftelsen angående omfattningen av rättigheter från ansvar för fel (i den mening som avses i bestämmelserna i § 2166 i civillagen) nämns en annan person som är anvisad för reparation, som befinner sig på säljarens plats eller kl. en plats närmare köparen, kommer köparen att utöva rätten att reparera med den , som är avsedd att utföra reparationen. Med undantag för fall då annan person är utsedd att utföra reparationen enligt föregående mening, är säljaren skyldig att acceptera reklamationen i varje anläggning där det är möjligt att godta reklamationen med hänsyn till utbudet av sålda produkter eller tjänster som tillhandahålls, eventuellt även vid huvudkontoret eller verksamhetsstället. Säljaren är skyldig att utfärda en skriftlig bekräftelse till köparen om när köparen utövat rätten, vad kravet innehåller och vilket sätt att hantera kravet köparen kräver; och ytterligare bekräftelse av datum och metod för behandling av klagomålet, inklusive bekräftelse av reparationen och dess varaktighet, eller skriftlig motivering för avslaget av klagomålet. Denna skyldighet gäller även andra personer som säljaren utsett att utföra reparationer.
Rättigheter från ansvar för produktdefekter kan specifikt utövas av köparen personligen på Masarykova 149, Luhačovice 76326, per telefon på +421 944 006 911 eller via e-post på store@greenplantation.com.
Köparen ska informera säljaren om den rätt han valt vid meddelande om felet, eller utan onödigt dröjsmål efter felanmälan. Valet som gjorts kan inte ändras av köparen utan säljarens samtycke; detta gäller inte om köparen begärt reparation av ett fel som visar sig vara irreparabel.
Om varorna inte har de egenskaper som anges i artikel 7.2. villkor kan köparen även kräva leverans av ny vara utan fel, om detta inte är oskäligt på grund av felets beskaffenhet, men om felet endast avser en del av varan kan köparen endast kräva byte av delen; om detta inte är möjligt kan han frånträda avtalet. Om detta är oproportionerligt på grund av felets beskaffenhet, särskilt om felet kan avlägsnas utan onödigt dröjsmål, har köparen rätt att kostnadsfritt avlägsna felet. Köparen har rätt att leverera ny vara eller byta ut en del även vid löstagbart fel, om han inte kan använda varan på rätt sätt på grund av att felet upprepats efter reparation eller på grund av ett större antal fel. I sådant fall har köparen rätt att frånträda avtalet. Om köparen inte frånträder avtalet eller om han inte utnyttjar rätten att leverera ny vara utan fel, att byta ut en del av den eller att reparera varan, kan han kräva skälig rabatt. Köparen har rätt till skälig rabatt även om säljaren inte kan förse honom med ny vara utan fel, byta ut dess del eller reparera varan, samt för det fall att säljaren inte avhjälper situationen inom skälig tid eller att åtgärden skulle medföra betydande svårigheter för köparen.
Den som har rätt enligt 1923 § i civillagen har också rätt till ersättning för kostnader som avsiktligt uppkommit för att utöva denna rätt. Om han inte utnyttjar rätten till ersättning inom en månad efter utgången av den tid under vilken felet ska påtalas, kommer rätten dock inte att medge rätten om säljaren invänder att rätten till ersättning inte har utnyttjats i tid. .
Ytterligare rättigheter och skyldigheter för parterna i samband med säljarens ansvar för fel kan regleras av säljarens reklamationsförfarande.


ANDRA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR AVTALSPARTERN
Köparen förvärvar äganderätten till varan genom att betala hela köpeskillingen för varan.
I förhållande till köparen är säljaren inte bunden av några uppförandekoder i den mening som avses i 1826 § 1 st. e) i civillagen.
Hantering av konsumentklagomål hanteras av säljaren via e-postadressen store@greenplantation.com. Säljaren kommer att skicka information om hantering av köparens reklamation till köparens e-postadress.
Utomrättslig lösning av konsumenttvister som härrör från köpeavtalet ansvarar för den tjeckiska handelsinspektionen, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID-nummer: 000 20 869, internetadress: https: //adr.coi.cz/cs. Onlineplattformen för tvistlösning som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas för att lösa tvister mellan säljaren och köparen från köpekontraktet.
Europeiska konsumentcentret Tjeckien, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetadress: http://www.evropskyspotrebitel.cz är kontaktpunkten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om onlinekonsumenttvistlösning och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordning om konsumenttvistlösning online).
Säljaren har rätt att sälja varor på grundval av handelslicens. Handelsinspektionen utförs av relevant handelskontor inom dess jurisdiktion. Kontoret för skydd av personuppgifter övervakar området för skydd av personuppgifter. Den tjeckiska handelsinspektionen övervakar, i en bestämd omfattning, bland annat efterlevnaden av lag nr 634/1992 Coll., om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse.
Köparen påtar sig härmed risken för ändrade omständigheter i den mening som avses i 1765 § 2 st civillagen.


SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Dess informationsskyldighet gentemot köparen i den mening som avses i artikel 13 Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd av fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande i direktiv 95/46/EG (allmän förordning om skydd av personuppgifter) (nedan kallad "GDPR-förordningen") som avser behandlingen av köparens personuppgifter i syfte att fullgöra köpeavtalet, i syfte att förhandlar köpekontraktet och i syfte att fullgöra säljarens allmänna förpliktelser fullgörs av säljaren genom särskild handling.
SKICKA KOMMERSIELLA MEDDELANDEN OCH LAGRING AV COOKIES
Köparen samtycker, i enlighet med bestämmelserna i 7 § stycke 2 i lag nr 480/2004 Coll., om vissa tjänster i informationssamhället och om ändring av vissa lagar (lagen om vissa tjänster i informationssamhället), som ändras, till att säljaren skickar affärsmeddelanden till en elektronisk adress eller till köparens telefonnummer. Säljaren fullgör sin informationsskyldighet gentemot köparen i enlighet med artikel 13 i GDPR-förordningen relaterad till behandlingen av köparens personuppgifter i syfte att skicka affärskommunikation genom ett särskilt dokument.
Köparen samtycker till lagring av så kallade cookies på sin dator. För det fall det är möjligt att göra ett köp på hemsidan och att fullgöra säljarens skyldigheter enligt köpeavtalet utan att så kallade cookies lagras på köparens dator kan köparen när som helst återkalla samtycket enligt föregående mening.


SLUTBESTÄMMELSER
Om förhållandet som upprättas genom köpekontraktet innehåller ett internationellt (utländskt) element, är parterna överens om att förhållandet styrs av tjeckisk lag. Genom att välja lag enligt föregående mening berövas köparen, som är konsument, inte det skydd som lagens bestämmelser ger, från vilket det inte är möjligt att frångå avtal, och som i avsaknad av lagvalet, annars skulle tillämpas enligt bestämmelserna i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om lag som reglerar avtalsförpliktelser ( Rom I).
Om någon bestämmelse i villkoren är ogiltig eller verkningslös, eller blir det, kommer den ogiltiga bestämmelsen att ersättas av en bestämmelse vars innebörd ligger så nära den ogiltiga bestämmelsen som möjligt. En bestämmelses ogiltighet eller ineffektivitet påverkar inte giltigheten av de andra bestämmelserna.
Köpeavtalet, inklusive villkoren, arkiveras av säljaren i elektronisk form och är inte tillgängligt.
Bilagan till villkoren består av ett exempelformulär för frånträde från köpekontraktet.
Säljarens kontaktinformation: leveransadress Masarykova 149, Luhačovice 76326, Tjeckien, e-postadress store@greenplantation.com, telefon +421 944 006 911.