Ehdot ja edellytykset

 1. JOHDANTOSÄÄNNÖKSET
  Nämä ehdot (jäljempänä "ehdot") kauppayhtiölle GreenplantationCom s.r.o., jonka kotipaikka on Hradisko 467, Luhačovice 76326, Tšekki, tunnusnumero: 17944759, rekisteröity alueoikeudessa pidettävään kaupparekisteriin Brnossa, tiedostonumero 132099, C jakso, lisää 132099 (jäljempänä "myyjä") säännellään lain nro 89/2012 Coll. 1751 §:n 1 momentin säännösten mukaisesti siviililakia, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä "siviililaki") sopimuspuolten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat myyjän ja toisen välillä tehdyn ostosopimuksen (jäljempänä "ostosopimus") yhteydessä tai sen perusteella. luonnollinen henkilö (jäljempänä "ostaja") myyjän verkkokaupan kautta. Myyjä ylläpitää verkkokauppaa Internet-osoitteessa www.greenplantaion.com (jäljempänä "verkkosivusto") sijaitsevalla verkkosivustolla verkkosivuston käyttöliittymän (jäljempänä "kaupan verkkokäyttöliittymä") kautta.
  Ehdot eivät koske tapauksia, joissa myyjältä tavaran ostaja on oikeushenkilö tai henkilö, joka tavaroita tilaaessaan toimii osana liiketoimintaansa tai itsenäistä ammattiaan.
  Ehdoista poikkeavista ehdoista voidaan neuvotella kauppasopimuksessa. Ostosopimuksen poikkeavat määräykset ovat etusijalla ehtojen määräyksiin nähden.
  Ehdot ovat erottamaton osa ostosopimusta. Ostosopimus ja ehdot on laadittu tšekin kielellä. Ostosopimus voidaan tehdä tšekin, slovakin, puolan, unkarin, englannin, saksan, italian, ranskan, hollannin ja espanjan kielellä.
  Myyjä voi muuttaa tai täydentää ehtojen sanamuotoa. Tämä säännös ei vaikuta ehtojen edellisen version voimassaoloaikana syntyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

 2. KÄYTTÄJÄTILI
  Ostajan verkkosivustolla rekisteröitymisen perusteella ostaja pääsee sen käyttöliittymään. Ostaja voi tilata tuotteita käyttöliittymästään (jäljempänä "käyttäjätili"). Mikäli myymälän verkkokäyttöliittymä sen sallii, ostaja voi tilata tavaroita myös ilman rekisteröitymistä suoraan myymälän verkkoliittymästä.
  Rekisteröityessään verkkosivustolle ja tilaaessaan tavaroita ostaja on velvollinen syöttämään kaikki tiedot oikein ja totuudenmukaisesti. Ostaja on velvollinen päivittämään käyttäjätilillä ilmoitetut tiedot mahdollisten muutosten sattuessa. Ostajan käyttäjätilillä ja tavaraa tilattaessa antamat tiedot ovat myyjän mielestä oikeita.
 3. TAVAROIDEN KULJETUS JA TOIMITUS
  Mikäli kuljetusmuoto on sovittu ostajan erityispyynnön perusteella, ostaja kantaa riskin ja mahdolliset tähän kuljetusmuotoon liittyvät lisäkustannukset.
  Mikäli myyjä on kauppasopimuksen mukaan velvollinen toimittamaan tavarat ostajan tilauksessa ilmoittamaan paikkaan, ostaja on velvollinen ottamaan tavaran haltuunsa toimituksen yhteydessä.
  Jos ostajasta johtuvista syistä on tarpeen toimittaa tavara toistuvasti tai muulla tavalla kuin tilauksessa oli ilmoitettu, ostaja on velvollinen maksamaan tavaran toistuvasta toimituksesta aiheutuvat kulut, tai toiseen toimitustapaan liittyvät kulut.
  Ostaja on velvollinen ottaessaan tavaran haltuunsa tavaran kuljetusliikkeeltä tarkastamaan tavaran pakkauksen eheyden ja ilmoittamaan virheistä välittömästi kuljetusliikkeelle. Mikäli pakkauksen rikkominen osoittaa luvattoman tunkeutumisen lähetykseen, ostajan ei tarvitse ottaa lähetystä vastaan ​​rahdinkuljettajalta. Tämä ei vaikuta ostajan tuotevirhevastuuoikeuksiin ja muihin ostajan oikeuksiin, jotka johtuvat yleisesti sitovista säännöksistä.
  Osapuolten lisäoikeuksia ja velvollisuuksia tavaroiden kuljetuksen aikana voidaan säännellä myyjän erityisillä toimitusehdoilla, jos myyjä on antanut niille.

 4. OIKEUDET VIHALLISTA SUORITUSTA
  Sopimuspuolten oikeuksia ja velvollisuuksia virheellisestä suoritusta koskevasta oikeudesta säätelevät asiaankuuluvat yleisesti sitovat säännökset (erityisesti siviililain § 1914-1925, § 2099-2117 ja § 2161-2174 sekä laki nro. 634/1992 Coll., kuluttajansuojasta, sellaisena kuin se on muutettuna).
  Myyjä on vastuussa ostajalle siitä, että tavara on vastaanottaessaan virheetön. Myyjä on vastuussa ostajalle erityisesti siitä, että ostajan vastaanottaessa tavaran:
  tavaralla on osapuolten sopimat ominaisuudet ja sopimuksen puuttuessa ne ominaisuudet, jotka myyjä tai valmistaja on kuvaillut tai joita ostaja odotti tavaran luonteen ja mainonnan perusteella heidän suorittamansa,
  tavarat soveltuvat siihen tarkoitukseen, jonka myyjä ilmoittaa käytettäväksi tai johon tämäntyyppisiä tavaroita yleensä käytetään,
  tavaran laatu tai malli vastaa sovittua näytettä tai mallia, jos laatu tai malli on määritetty sopimuksen mukaisen näytteen tai mallin mukaan,
  on tavaraa vastaava määrä, mitta tai paino ja vian tarkoitus. Ostaja ei voi muuttaa tehtyä valintaa ilman myyjän suostumusta; tämä ei päde, jos ostaja on vaatinut korjaamattomaksi osoittautuneen vian korjaamista.
  Jos tavaralla ei ole kohdassa 7.2 määriteltyjä ominaisuuksia. ehdoilla ostaja voi vaatia myös uuden tavaran toimittamista virheettömään, jos se ei ole virheen luonteen vuoksi kohtuutonta, mutta jos virhe koskee vain osaa tavarasta, ostaja voi vaatia vain tavaran vaihtamista osa; jos tämä ei ole mahdollista, hän voi peruuttaa sopimuksen. Jos tämä on kuitenkin virheen luonteen vuoksi suhteetonta, erityisesti jos virhe voidaan poistaa ilman aiheetonta viivytystä, ostajalla on oikeus poistaa virhe veloituksetta. Ostajalla on oikeus toimittaa uusi tavara tai vaihtaa osa myös irrotettavan virheen tapauksessa, jos hän ei voi käyttää tavaraa asianmukaisesti virheen toistumisen vuoksi korjauksen jälkeen tai suuremman virhemäärän vuoksi. Ostajalla on tällöin oikeus peruuttaa sopimus. Jos ostaja ei peruuta sopimusta tai jos hän ei käytä oikeuttaan toimittaa uutta tavaraa virheettöminä, vaihtaa sen osaa tai korjata tavaraa, hän voi vaatia kohtuullista alennusta. Ostajalla on oikeus kohtuulliseen alennukseen, vaikka myyjä ei pystyisi toimittamaan hänelle uutta tavaraa virheettömällä, vaihtamaan sen osaa tai korjaamaan tavaraa, sekä siinä tapauksessa, että myyjä ei korjaa tilannetta kohtuullisessa ajassa tai korjaustoimenpide aiheuttaisi ostajalle merkittäviä vaikeuksia.
  Jokaisella, jolla on siviililain 1923 §:n mukainen oikeus, on myös oikeus tämän oikeuden käyttämisestä tarkoituksellisesti aiheutuneiden kulujen korvaukseen. Jos hän ei kuitenkaan käytä oikeuttaan vahingonkorvaukseen kuukauden kuluessa sen määräajan päättymisestä, jonka kuluessa virheestä on ilmoitettava, tuomioistuin ei myönnä oikeutta, jos myyjä vastustaa sitä, ettei oikeutta hyvitykseen ole käytetty ajoissa. .
  Myyjän virhevastuuseen liittyvät osapuolten lisäoikeudet ja velvollisuudet voivat olla säänneltyjä myyjän valitusmenettelyllä.tavarat täyttävät lain vaatimukset.
  Jos virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa vastaanottamisesta, tavaran katsotaan olleen viallinen jo vastaanotettaessa.
  Myyjällä on virheellisestä suorituksesta johtuvat velvollisuudet ainakin siltä osin kuin valmistajan virheelliset velvoitteet kestävät. Ostajalla on muutoin oikeus käyttää kulutustavaroissa ilmenevää virhettä koskevaa oikeuttaan kahdenkymmenenneljän kuukauden kuluessa vastaanottamisesta. Jos tavaran käyttöaika on merkitty myytäviin tuotteisiin, niiden pakkauksiin, tavaran mukana oleviin ohjeisiin tai mainoksiin muun lainsäädännön mukaisesti, sovelletaan laatutakuun määräyksiä. Laatutakuulla myyjä sitoutuu siihen, että tavara soveltuu normaaliin käyttötarkoitukseen tai että se säilyttää tavanomaiset ominaisuudet tietyn ajan. Mikäli ostaja perustellusti syyttää myyjää tavaran virheestä, virheelliseen suoritukseen liittyvien oikeuksien käyttämisen aika tai takuuaika ei kulje siltä ajalta, jona ostaja ei voi käyttää viallista tavaraa.
  Kohdassa 7.4 mainitut määräykset. kauppaehdot eivät koske tavaroita, jotka on myyty halvemmalla virheeseen, josta on sovittu halvemmalla, tavaran kulumiseen, joka johtuu sen tavanomaisesta käytöstä, käytetyn tavaran osalta virhettä vastaavaa sen käyttö- tai kulumisasteen mukaan, joka tavaralla oli ostajan hyväksymishetkellä tai jos tästä seuraa, että se johtuu tavaran luonteesta. Oikeus virheelliseen suoritukseen ei kuulu ostajalle, jos ostaja tiesi ennen tavaran vastaanottamista, että tavarassa on virhe tai jos ostaja itse aiheutti virheen.
  Tuotteen virhevastuuoikeus koskee myyjää. Kuitenkin, jos myyjälle annetussa virhevastuuoikeuksien laajuutta koskevassa vahvistuksessa (siviililain 2166 §:n säännösten mukaisesti) mainitaan muu korjattavaksi määrätty henkilö, joka on myyjän luona tai osoitteessa paikkaan lähempänä ostajaa, ostaja käyttää korjausoikeuttaan sillä, kenen on tarkoitus suorittaa korjaus. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa korjauksen suorittamiseen on edellisen virkkeen mukaan määrätty toinen henkilö, myyjä on velvollinen ottamaan vastaan ​​reklamaatiota kaikissa toimipisteissä, joissa valituksen hyväksyminen on mahdollista myytävien tuotteiden tai palveluiden osalta. mahdollisesti myös pääkonttorissa tai toimipaikassa. Myyjä on velvollinen antamaan ostajalle kirjallisen vahvistuksen siitä, milloin ostaja on käyttänyt oikeuttaan, mikä on vaatimuksen sisältö ja millaista vaateen käsittelytapaa ostaja vaatii; ja lisävahvistus valituksen käsittelypäivästä ja -tavasta, mukaan lukien vahvistus korjauksesta ja sen kestosta, tai kirjallinen perustelu valituksen hylkäämiselle. Tämä velvollisuus koskee myös muita myyjän määräämiä korjauksia suorittavia henkilöitä.
  Ostaja voi nimenomaan käyttää tuotteen virhevastuuoikeuksia henkilökohtaisesti osoitteessa Masarykova 149, Luhačovice 76326, puhelimitse +421 944 006 911 tai sähköpostitse osoitteeseen store@greenplantation.com.
  Ostajan tulee ilmoittaa myyjälle, minkä oikeuden hän on valinnut virheilmoituksen jälkeen tai ilman aiheetonta viivytystä ilmoituksen jälkeen

 5. Pääsy käyttäjätilille on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ostaja on velvollinen pitämään luottamuksellisena käyttäjätililleen pääsyyn tarvittavat tiedot.
  Ostajalla ei ole oikeutta sallia käyttäjätilin käyttöä kolmansille osapuolille.
  Myyjä voi peruuttaa käyttäjätilin, erityisesti jos ostaja ei käytä käyttäjätiliään yli 2 vuoteen tai jos ostaja rikkoo ostosopimuksen (mukaan lukien ehdot) mukaisia ​​velvoitteitaan.
  Ostaja ymmärtää, että käyttäjätili ei välttämättä ole jatkuvasti käytettävissä, erityisesti mitä tulee myyjän laitteiston ja ohjelmiston tarpeelliseen ylläpitoon, tai kolmansien osapuolten laitteistojen ja ohjelmistojen tarvittava ylläpito.
 6. OSTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN
  Kaikki myymälän verkkoliittymään sijoitetut tavaroiden esittelyt ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä myyjä ole velvollinen tekemään näistä tuotteista ostosopimusta. Siviililain 1732 §:n 2 momentin säännöksiä ei sovelleta.
  Liikkeen verkkoliittymä sisältää tietoa tuotteista, mukaan lukien yksittäisten tavaroiden hinnat ja palautuskulut, mikäli näitä tavaroita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa tavanomaista postireittiä pitkin. Tuotteiden hinnat on ilmoitettu sisältäen arvonlisäveron ja kaikki siihen liittyvät maksut. Tavaroiden hinnat ovat voimassa niin kauan kuin ne näkyvät myymälän verkkoliittymässä. Tämä säännös ei rajoita myyjän mahdollisuutta tehdä ostosopimusta yksilöllisesti sovituin ehdoin.
  Liikkeen verkkoliittymä sisältää myös tietoa tavaroiden pakkaamiseen ja toimitukseen liittyvistä kustannuksista. Myymälän verkkoliittymässä olevat tiedot tavaroiden pakkaamiseen ja toimitukseen liittyvistä kustannuksista ovat voimassa vain tapauksissa, joissa tavarat toimitetaan Tšekin tasavallan alueella.
  Tilatakseen tavaran ostaja täyttää tilauslomakkeen myymälän verkkoliittymässä. Tilauslomake sisältää pääasiassa tietoja:tilatut tavarat (ostaja "laittaa" tilatut tavarat kaupan verkkoliittymän sähköiseen ostoskoriin),
  tavaran ostohinnan maksutapa, tiedot tilattujen tavaroiden vaaditusta toimitustavasta ja
  tiedot tavaroiden toimitukseen liittyvistä kustannuksista (jäljempänä yhteisesti "tilaus").
  Ennen tilauksen lähettämistä myyjälle ostajalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa ostajan tilaukseen syöttämiä tietoja, ottaen huomioon myös ostajan mahdollisuus havaita ja korjata tilaukseen syötettäessä tapahtuneet virheet. Ostaja lähettää tilauksen myyjälle napsauttamalla "Tilaa"-painiketta. Myyjä pitää tilauksessa ilmoitettuja tietoja oikeina. Välittömästi tilauksen vastaanottamisen jälkeen myyjä vahvistaa tämän kuitin ostajalle sähköpostitse, käyttäjätilillä tai tilauksessa mainittuun ostajan sähköpostiosoitteeseen (jäljempänä "ostajan sähköpostiosoite") .
  Myyjällä on aina oikeus tilauksen luonteesta (tavaroiden määrä, ostohinnan suuruus, arvioidut toimituskulut) riippuen pyytää ostajalta lisävahvistus tilaukselle (esimerkiksi kirjallisesti tai puhelimitse).
  Myyjän ja ostajan välinen sopimussuhde syntyy toimittamalla tilauksen hyväksyntä (hyväksyminen), jonka myyjä lähettää ostajalle sähköpostitse ostajan sähköpostiosoitteeseen.
  Ostaja sitoutuu käyttämään etäviestintää ostosopimusta tehdessään. Ostajalle etäviestintävälineen käytöstä ostosopimuksen tekemisen yhteydessä aiheutuneet kulut (internet-yhteyden kulut, puhelut) maksaa ostaja itse, eivätkä nämä kulut poikkea peruskustannuksista. korko.

 7. TAVAROIDEN HINTA JA MAKSUEHDOT
  Ostaja voi maksaa tavaran hinnan ja tavaran toimittamiseen liittyvät kulut kauppasopimuksen mukaisesti myyjälle seuraavilla tavoilla:
  käteisellä myyjän tiloissa osoitteessa Masarykova 149, Luhačovice 76326, Tšekki;
  Postiennakolla ostajan tilauksessa ilmoittamaan paikkaan;
  käteissiirrolla myyjän tilille 2702443622 / 2010, jota ylläpitää Fio banka a.s. (jäljempänä "myyjän tili");
  ilman käteistä Comgate-maksujärjestelmän kautta;
  ilman käteistä maksukortilla;
  kolmannen osapuolen myöntämän lainan kautta.
  Ostohinnan lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan myyjälle myös tavaran pakkaamiseen ja toimitukseen liittyvät kulut sovitussa määrässä. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, kauppahinta sisältää myös tavaran toimitukseen liittyvät kulut.
  Myyjä ei vaadi ostajalta talletusta tai muuta vastaavaa maksua. Tämä ei vaikuta artiklan 4.6 säännöksiin. ehdot koskien velvollisuutta maksaa tavaran kauppahinta etukäteen.
  Käteisellä tai postiennakolla maksettaessa kauppahinta maksetaan tavaran vastaanottamisen yhteydessä. Muussa kuin käteismaksussa kauppahinta erääntyy 7 päivän kuluessa ostosopimuksen tekemisestä.
  Muussa kuin käteismaksussa ostaja on velvollinen maksamaan tavaran ostohinnan muuttuvan maksutunnuksen yhteydessä. Muussa kuin käteismaksussa ostajan kauppahinnan maksuvelvollisuus täyttyy, kun vastaava summa hyvitetään myyjän tilille.
  Myyjällä on oikeus, erityisesti jos ostaja ei anna tilauksesta lisävahvistusta (kohta 3.6), vaatia koko kauppahinnan maksamista ennen tavaran lähettämistä ostajalle. Mitä siviililain 2119 §:n 1 momentissa säädetään, ei sovelleta.
  Myyjän ostajalle antamia alennuksia tavaroiden hinnasta ei voida yhdistää toisiinsa.
  Jos liiketoiminnassa on tavanomaista tai yleissitovien säännösten niin määrää, myyjä antaa ostajalle ostosopimuksen perusteella suoritetuista maksuista verotositteen - laskun. Myyjä GreenplantationCom s.r.o. on arvonlisäveron maksaja. Verotodistus – myyjä lähettää ostajalle laskun tavaran hinnan maksamisen jälkeen ja lähettää sen sähköisessä muodossa ostajan sähköpostiosoitteeseen.
  Myyntirekisteröintilain mukaan myyjä on velvollinen antamaan ostajalle kuitin. Samalla hän on velvollinen rekisteröimään vastaanotetut myynnit verohallinnolle verkossa; teknisen vian sattuessa viimeistään 48 tunnin sisällä.

 8. OSTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN
  Ostaja tunnustaa, että siviililain 1837 §:n säännösten mukaan ostosopimuksesta ei ole mahdollista vetäytyä muun muassa ostajan tai hänen toiveensa mukaisesti muunnetun tavaran luovutuksesta. henkilö, ostosopimuksesta, joka koskee sellaisten tavaroiden toimitusta, jotka ovat nopeasti pilaantuneet, sekä tavarat, jotka ovat palautumattomasti sekoittuneet muihin tavaroihin toimituksen jälkeen, suljetussa pakkauksessa olevien tavaroiden toimitusta koskevasta ostosopimuksesta, jonka kuluttaja on poistanut pakkauksesta ja hygieniasyistä ei voida palauttaa, ja ostosopimuksesta ääni- tai videotallenteiden tai tietokoneohjelmien toimittamisesta, jos hän on rikkonut niiden alkuperäistä pakkausta.
  Jos näin ei ole kohdassa 5.1 mainittu tapaus. ehdoin tai muussa tapauksessa, jossa ostosopimuksesta ei ole mahdollista vetäytyä, ostajalla on oikeus peruuttaa kauppasopimus siviililain 1829 §:n 1 momentin mukaisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tavaroiden haltuunotto, kun taas siinä tapauksessa, että ostosopimuksen kohteena on useita tavaroita tai useiden osien toimitus, tämä aika alkaa viimeisen tavaratoimituksen hyväksymispäivästä. Ostosopimuksen peruuttaminen on lähetettävä myyjälle edellisessä virkkeessä mainitun ajan kuluessa. Ostaja voi vetäytyä kauppasopimuksesta käyttämällä myyjän toimittamaa mallilomaketta, joka on ehtojen liite. Ostaja voi lähettää ostosopimuksen peruuttamisen muun muassa myyjän toimipaikan osoitteeseen tai myyjän sähköpostiosoitteeseen store@greenplantation.com.
  Jos ostosopimus perutaan kohdan 5.2 mukaisesti. ehdoilla, kauppasopimus puretaan alusta alkaen. Ostajan on palautettava tavarat myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa ostosopimuksen peruuttamisilmoituksen toimittamisesta myyjälle. Mikäli ostaja vetäytyy ostosopimuksesta, ostaja vastaa tavaran palauttamisesta myyjälle aiheutuvista kustannuksista, vaikka tavaraa ei sen luonteen vuoksi voida palauttaa tavanomaista postireittiä pitkin.
  Jos ostosopimus perutaan kohdan 5.2 mukaisesti. ehdoin myyjä palauttaa ostajalta saamansa varat neljäntoista (14) päivän kuluessa ostajan peruuttamisesta kauppasopimuksesta samalla tavalla kuin myyjä sai ne ostajalta. Myyjällä on myös oikeus palauttaa ostajan antama suoritus, kun ostaja palauttaa tavaran tai muulla tavalla, jos ostaja suostuu eikä ostajalle aiheudu lisäkustannuksia. Mikäli ostaja vetäytyy ostosopimuksesta, myyjä ei ole velvollinen palauttamaan saamiaan varoja ostajalle ennen kuin ostaja palauttaa tavarat hänelle tai osoittaa lähettäneensä tavaran myyjälle.
  Myyjällä on oikeus vaatia korvausta tavaroille aiheutuneesta vahingosta kuittaa yksipuolisesti ostajan kauppahinnan palautusvaatimuksen.
  Tapauksissa, joissa ostajalla on siviililain 1829 §:n 1 momentin mukainen oikeus peruuttaa kauppasopimus, myyjällä on myös oikeus peruuttaa ostosopimus milloin tahansa tavaran vastaanottamiseen asti. ostajan toimesta. Tällöin myyjä palauttaa kauppahinnan ostajalle ilman aiheetonta viivytystä ilman käteistä ostajan osoittamalle tilille.
  Jos ostajalle annetaan lahja yhdessä tavaran kanssa, solmitaan myyjän ja ostajan välinen lahjasopimus sillä ehdolla, että jos ostaja vetäytyy kauppasopimuksesta, lahjaa koskeva lahjasopimus lakkaa olemasta voimassa ja Ostaja on velvollinen palauttamaan tavaran myyjälle yhdessä lahjan kanssa.

 9. SOPIMUSPUOLTEN MUUT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
  Ostaja saa omistusoikeuden tavaraan maksamalla tavaran täyden kauppahinnan.
  Myyjää ei ostajan suhteen sido 1826 §:n 1 momentin säännösten mukaiset käytännesäännöt. e) siviililain.
  Myyjä hoitaa kuluttajavalitusten käsittelyn sähköpostiosoitteen store@greenplantation.com kautta. Myyjä lähettää ostajan sähköpostiosoitteeseen tiedot ostajan valituksen käsittelystä.
  Ostosopimukseen liittyvien kuluttajariitojen tuomioistuimen ulkopuolisesta ratkaisemisesta vastaa Tšekin kauppatarkastusvirasto, jonka kotipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, tunnusnumero: 000 20 869, Internet-osoite: https: //adr.coi.cz/cs. Verkkosivuilla http://ec.europa.eu/consumers/odr sijaitsevaa riitojenratkaisualustaa voidaan käyttää myyjän ja ostajan välisten ostosopimukseen liittyvien riitojen ratkaisemiseen.
  European Consumer Centre Czech Republic, jonka kotipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Internet-osoite: http://www.evropskyspotrebitel.cz on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) mukainen yhteyspiste ) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkoratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (asetus kuluttajariitojen verkkoratkaisusta).
  Myyjällä on oikeus myydä tavaroita kauppaluvan perusteella. Kaupan tarkastuksen suorittaa toimivaltainen kauppatoimisto. Henkilötietosuojavirasto valvoo henkilötietojen suojaa. Tšekin kauppatarkastus valvoo määrätyssä laajuudessa muun muassa kuluttajansuojalain nro 634/1992 Coll., sellaisena kuin se on muutettuna, noudattamista.
  Ostaja ottaa täten siviililain 1765 §:n 2 momentissa tarkoitetun riskin olosuhteiden muuttumisesta.

 10. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS
  Sen tiedonantovelvollisuus ostajaa kohtaan luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä kumoamisesta 13 artiklassa tarkoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 direktiivin 95/46/EY (yleinen asetus henkilötietojen suojaamisesta) (jäljempänä "GDPR-asetus") säännökset, jotka koskevat ostajan henkilötietojen käsittelyä ostosopimuksen täyttämistä varten, kauppasopimuksen neuvotteleminen ja myyjän julkisten velvoitteiden täyttämiseksi myyjä täyttää erityisellä asiakirjalla.

 11. KAUPALLISTEN VIESTIEN LÄHETTÄMINEN JA Evästeiden TALLENNUS
  Ostaja hyväksyy tietyistä tietoyhteiskunnan palveluista ja tiettyjen lakien muuttamisesta (laki tietyistä tietoyhteiskunnan palveluista) lain N:o 480/2004 Laki 7 §:n 2 momentin mukaisesti. sellaisena kuin se on muutettuna, myyjän liikeviestinnän lähettämiseen sähköiseen osoitteeseen tai ostajan puhelinnumeroon. Myyjä täyttää GDPR-asetuksen artiklan 13 mukaisen tiedonantovelvollisuutensa ostajaa kohtaan, joka liittyy ostajan henkilötietojen käsittelyyn liikeviestinnän lähettämistä varten erityisellä asiakirjalla.
  Ostaja suostuu niin kutsuttujen evästeiden tallentamiseen tietokoneellaan. Jos verkkokaupassa on mahdollista tehdä ostos ja täyttää kauppasopimuksesta johtuvat myyjän velvoitteet ilman, että ostajan tietokoneelle tallennetaan niin sanottuja evästeitä, ostaja voi milloin tahansa peruuttaa edellisen virkkeen mukaisen suostumuksen.

 12. LOPPUSÄÄNNÖKSET
  Jos ostosopimuksella muodostettu suhde sisältää kansainvälisen (ulkomaisen) elementin, osapuolet sopivat, että suhdetta säätelee Tšekin laki. Valitessaan lain edellisen virkkeen mukaisesti kuluttajana oleva ostaja ei jää ilman oikeusjärjestyksen säännösten tarjoamaa suojaa, josta ei ole mahdollista poiketa sopimuksella ja joka sen puuttuessa lainvalintaa, muutoin sovellettaisiin sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti ( Rooma I).
  Jos jokin ehtojen ehto on pätemätön tai tehoton tai tulee sellaiseksi, pätemätön ehto korvataan ehdolla, jonka merkitys on mahdollisimman lähellä mitätöntä ehtoa. Yhden säännöksen pätemättömyys tai tehottomuus ei vaikuta muiden säännösten pätevyyteen.
  Kauppasopimus ehdoineen on myyjän arkistoimassa sähköisessä muodossa, eikä siihen ole pääsyä.
  Ehtojen liite sisältää mallilomakkeen ostosopimuksen peruuttamiseen.
  Myyjän yhteystiedot: toimitusosoite Masarykova 149, Luhačovice 76326, Tšekki, sähköpostiosoite store@greenplantation.com, puhelin +421 944 006 911.